Agriculture

காற்றில் இருக்கும் சத்தை சேகரித்து கொடுக்கின்ற Azolla Plant பற்றிய அறிமுகம்

விலங்குகளின் உணவாக பயன்படுத்தப்படும் Azolla Plant (அசோலா) ஆரம்ப காலத்தில் நெற்பயிருக்கான தழைச்சத்து வளமாக்கியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தழைச்சத்து நெற்பயிரின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதது ஆகும். இரசாயன வளமாக்கியில் கிடைத்த தழைச்சத்து விவசாயிகளுக்கு அதிக செலவு பிடிக்கக்...